HEM
Jag besöker sidan som
Privatperson
Företag

Smält stål ska värma hushåll

2015-09-30 13:48

På onsdagen undertecknade Halmstad Energi och Miljö (HEM) och Höganäs AB ett samarbetsavtal som gör att motsvarande 2 500 villor i Halmstad framöver kan värmas med spillvärme från metallpulvertillverkning. Infrastrukturen byggs under hösten.

Höganäs AB, världens största metallpulvertillverkare, har ett stålverk i Halmstad (tidigare Fundia). Här smälts skrot, 50 ton åt gången, som finfördelas till metallpulver. Smältverksamheten alstrar stora mängder restenergi, eller spillvärme, en resurs som idag inte tas omhand.

– Genom samarbetet med HEM kommer vi att bidra till fjärrvärmenätet i Halmstad med värme motsvarande årsbehovet för 2 500 villor. Detta är ett hållbart sätt att återanvända den värme vi själva inte kan ta hand om, säger Melker Jernberg, VD och koncernchef för Höganäs AB.

Höganäs beräknas leverera drygt 60 miljoner kilowatt per år till en effekt av 9 MW. 

Bakgrunden till avtalet är att Höganäs AB planerar en omfattande renovering av rökgaskanalerna i stålverket. När kanalerna byts ut är det enkelt att dimensionera dem för att leverera spillvärmen till HEM. 

I och med leveranserna från Höganäs bedömer HEM att användningen av flis i förbränningen kan minskas med ungefär 10 procent och andelen naturgas med cirka en tredjedel, något som är bra inte minst ur miljösynpunkt. 

Från HEM:s sida är man väldigt positiv till samarbetet med Höganäs AB eftersom detta ytterligare bidrar till att stärka upp fjärrvärmen och i förlängningen också miljön och klimatet. Sett till att varje fjärrvärmeansluten villa i Halmstad hjälper till att ta bort utsläpp motsvarande cirka 2 ton koldioxid varje år är en satsning på fjärrvärmen också en satsning på en bättre miljö.

– Detta partnerskap är en betydelsefull pusselbit för en miljömässigt hållbar energiförsörjning i Halmstad. Det här är en början i det lilla så får vi se hur vi kan växa i det här. Det är roligt att vi kan ha nytta av varandra till något positivt, säger Monica Karlsson, vd på HEM. 

Tillvaratagandet av restenergin från smältverksamheten i Halmstad är det första steget i samarbetet mellan Höganäs AB och HEM. Förhoppningar finns alltså att ytterligare spillvärme ska kunna tas om hand och användas.

 

Senast uppdaterad:
2015-09-30 15:06
Copyright 2020 - Halmstads Energi och Miljö AB